026-3707511
Al 15 jaar actief in Afrika
Uw luxe privéreis geheel op maat
Variëteit aan wild- en natuurparken
Exclusieve lodges en camps
Advies uit eigen ervaring

Privacy policy

PANGEA Travel hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Deze Privacy Policy is ook van toepassing op LuxeReizenAfrika (by PANGEA Travel).

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PANGEA Travel houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van uw reis;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 
Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door PANGEA Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoeren van een opdracht (bijvoorbeeld uw offerteaanvraag of uitvoering van uw reis).
 
Voor de bovenstaande doelstellingen kan PANGEA Travel de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornamen volgens paspoort;
 • Achternaam volgens paspoort;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adres. 
 
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de looptijd van de overeenkomst (offerteaanvraag / uitvoering van uw reis) en daarna ten behoeve van de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
PANGEA Travel registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele voorkeur, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging, tenzij u ons schriftelijk toestemming hiervoor geeft omdat het van belang is voor de uitvoering van uw reis. 
 
Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door PANGEA Travel verwerkt ten behoeve van nieuwsuitingen. Hiervoor vragen wij:
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.
 
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende de periode dat u bent aangemeld. Afmelden kan altijd middels de link in de nieuwsbrief of door een mail te sturen met uw verzoek naar info@pangeatravel.nl. 
 
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het boeken van uw vliegreis, autohuur of accommodaties.
 • Het aanvragen van toestemming en gebied te bezoeken, bijvoorbeeld bij een bezoek aan Tibet.
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven.
 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 
Uw gegevens worden nooit doorverkocht aan derde partijen voor commerciële exploitatie. Tijdens het boekingsproces wordt u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan ervan uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit. 
 
Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht.
 
Google Analytics
PANGEA Travel kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om PANGEA Travel te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
 • Onze medewerkers die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 
Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 
Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, stuur dan een mail naar info@pangeatravel.nl of gebruik de gegevens op de contactpagina van onze website. 
 
Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.
 
Laatste wijziging: 15-05-2018
Vraag vrijblijvend een offerte aan